Академик Проф. др Цвијан Мекић

Др Цвијан Мекић редовни професор рођен је 22. 05. 1958. године у Шековићима, Република Српска. Основну школу завршио је у Шековићима, а средњу пољопривредну 1975/76 године са одличним успехом у Београду.

             По завршетку средње школе, тј. од 1976. до 1981. године радио је у ПК “Београд”.

             Школске 1981/82. године као стипендиста Општине Палилула уписао се на Пољопривредни факултет – Земун, на коме је дипломирао 27. 11. 1985. године, тј. у четворогодишњем року. У току студија постигао је средњу оцену положених испита 9,16 и на дипломском испиту оцену 10 (десет). За постигнуте резултате и успехе у току студија био је награђиван три пута од стране Универзитета у Београду као најбољи студент генерације. За дипломски рад под насловом: “ (Испитивање физичких особина вуненог влакна мелеза створених комбинацијским укрштањем три расе оваца пиротска оплемењена овца)”, добио је Октобарску награду града  Београда 1986. године.

             Последипломске студије на групи Одгајивање и репродукција домаћих животиња Пољопривредног факултета у Земуну уписао је школске 1985/86. године. Последипломске студије је завршио у року, са просечном оценом 9,28. Магистарску тезу под насловом: “Утицај типа рођења и система гајења на прираст, масу тела јагњади и производне особине оваца пиротске оплемењене популације”, одбранио је 13. 07. 1989. године.

             За асистента – приправника на предмету Зоотехника I изабран је 01. 03. 1987., а за асистента на истом предмету 31. 10. 1990. године, на коме је реизабран 08. 07. 1994. године.

             Докторску дисертацију под насловом: “Испитивање репродуктивних и производних особина оваца Il d,frans (Ile de France) расе” одбранио је на Пољопривредном факултету у Земуну 16. 06. 1994. године.

             У звање доцента на предмету Зоотехника I изабран је 1995. године, а реизабран у исто звање 03. 05. 2000. године. У звање ванредног професора на истом предмету изабран је 12. 07. 2000. године.

             Одлуком Изборног већа од 21.04.2005. године, изабран је по конкурсу за избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област Одгајивање и репродукција домаћих животиња (предмет Зоотехника I).

После избора у звање доцента преузима наставу из предмета Зоотехника I за студенте четврте године Сочарског одсека.Од школске 1998/99.године као професор више од 10.година држао је наставу из предмета Специјално сточарство са фондом часова 60+60 у току VII и VIII семестра на Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву,Република Српска.На државном Универзитету у Новом Пазару држао је наставу и испите у току једне школске године.

             У оквиру наставне делатности др Цвијан Мекић је руководио израдом већег броја дипломских радова, био ментор или члан комисије при изради магистарских теза и докторских дисертација.

             Др Цвијан Мекић од избора за асистента приправника па до данас објавио је преко 185 научноистраживачких радова, који су штампани у научним часописима и реферисани на конгресима, симпозијумима и штампани су у посебним публикацијама.

             Учествовао је као истраживач на пројектима који су финансирани од Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије.

             Др Цвијан Мекић је аутор поглавља «Овчарство и Козарство» у монографији Пољопривредни лексикон, издавач «Номос» Филип Вишњић, 665 стр., Београд, 2004.; поглавља «Аутохтоне расе оваца и коза за производњу млека» у монографији Аутохтони бели сиреви у саламури, Пољопривредни факултет, Београд-Земун, 277 стр., 2006. и монографије Одгајивање, репродукција, селекција и исхрана оваца, 786 стр., Пољопривредни факултет, Београд-Земун, 2007, Лазаревић Р., Мекић Ц.: Политика пољопривреде Србије и њен утицај на стање у сточарству. Академска мисао, Београд, 2017.

Др Цвијан Мекић редовни професор рођен је 22. 05. 1958. године у Шековићима, Република Српска. Основну школу завршио је у Шековићима, а средњу пољопривредну 1975/76 године са одличним успехом у Београду.

             По завршетку средње школе, тј. од 1976. до 1981. године радио је у ПК “Београд”.

             Школске 1981/82. године као стипендиста Општине Палилула уписао се на Пољопривредни факултет – Земун, на коме је дипломирао 27. 11. 1985. године, тј. у четворогодишњем року. У току студија постигао је средњу оцену положених испита 9,16 и на дипломском испиту оцену 10 (десет). За постигнуте резултате и успехе у току студија био је награђиван три пута од стране Универзитета у Београду као најбољи студент генерације. За дипломски рад под насловом: “ (Испитивање физичких особина вуненог влакна мелеза створених комбинацијским укрштањем три расе оваца пиротска оплемењена овца)”, добио је Октобарску награду града  Београда 1986. године.

             Последипломске студије на групи Одгајивање и репродукција домаћих животиња Пољопривредног факултета у Земуну уписао је школске 1985/86. године. Последипломске студије је завршио у року, са просечном оценом 9,28. Магистарску тезу под насловом: “Утицај типа рођења и система гајења на прираст, масу тела јагњади и производне особине оваца пиротске оплемењене популације”, одбранио је 13. 07. 1989. године.

             За асистента – приправника на предмету Зоотехника I изабран је 01. 03. 1987., а за асистента на истом предмету 31. 10. 1990. године, на коме је реизабран 08. 07. 1994. године.

             Докторску дисертацију под насловом: “Испитивање репродуктивних и производних особина оваца Il d,frans (Ile de France) расе” одбранио је на Пољопривредном факултету у Земуну 16. 06. 1994. године.

             У звање доцента на предмету Зоотехника I изабран је 1995. године, а реизабран у исто звање 03. 05. 2000. године. У звање ванредног професора на истом предмету изабран је 12. 07. 2000. године.

             Одлуком Изборног већа од 21.04.2005. године, изабран је по конкурсу за избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област Одгајивање и репродукција домаћих животиња (предмет Зоотехника I).

После избора у звање доцента преузима наставу из предмета Зоотехника I за студенте четврте године Сочарског одсека.Од школске 1998/99.године као професор више од 10.година држао је наставу из предмета Специјално сточарство са фондом часова 60+60 у току VII и VIII семестра на Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву,Република Српска.На државном Универзитету у Новом Пазару држао је наставу и испите у току једне школске године.

             У оквиру наставне делатности др Цвијан Мекић је руководио израдом већег броја дипломских радова, био ментор или члан комисије при изради магистарских теза и докторских дисертација.

             Др Цвијан Мекић од избора за асистента приправника па до данас објавио је преко 185 научноистраживачких радова, који су штампани у научним часописима и реферисани на конгресима, симпозијумима и штампани су у посебним публикацијама.

             Учествовао је као истраживач на пројектима који су финансирани од Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије.

             Др Цвијан Мекић је аутор поглавља «Овчарство и Козарство» у монографији Пољопривредни лексикон, издавач «Номос» Филип Вишњић, 665 стр., Београд, 2004.; поглавља «Аутохтоне расе оваца и коза за производњу млека» у монографији Аутохтони бели сиреви у саламури, Пољопривредни факултет, Београд-Земун, 277 стр., 2006. и монографије Одгајивање, репродукција, селекција и исхрана оваца, 786 стр., Пољопривредни факултет, Београд-Земун, 2007, Лазаревић Р., Мекић Ц.: Политика пољопривреде Србије и њен утицај на стање у сточарству. Академска мисао, Београд, 2017.

             На Факултету обављао је фукцију председника Савета Пољопривредног факултета. Био је члан разних комисија, Наставно-научног већа факултета и обављао функцију шефа Катедре за одгајивање и репродукцију домаћих и гајених животиња. Био је члан Већа групације техничко-технолошких наука, члан и заменик председника Већа Биотехничких наука Универзитета у Београду.

             На Факултету обављао је фукцију председника Савета Пољопривредног факултета. Био је члан разних комисија, Наставно-научног већа факултета и обављао функцију шефа Катедре за одгајивање и репродукцију домаћих и гајених животиња. Био је члан Већа групације техничко-технолошких наука, члан и заменик председника Већа Биотехничких наука Универзитета у Београду.

Ocena

Поделите овај пост

Донација

Уплате можете извршити на рачун удружења са сврхом уплате донација за пројекат.

Прималац: Центар за размену знања у земљи и иностранству, Димитрија Туцовића 54 Београд
Сврха уплате: Донација за пројекат…
Жиро рачун: 205-0070800049367-43