Проф. др Слободан Покрајац

Др Слободан Покрајац, редовни професор Машинског факултета у пензији, рођен је 19. јануара 1951. године у Доњој Ковачици, Хрватска.

Основну школу завршио у Великом Грђевцу 1965, гимназију у Бјеловару 1969, а на Економском факултету Универзитета у Београду дипломирао децембра 1973. године. На истом факултету је магистрирао јуна 1978. и докторирао јула 1989. године.

На МФ је радио све до одласка у пензију, октобра 2016.

 

Јула 1974. изабран за асистента-приправника на Катедри за организацију рада сада Катедра за индустријско инжењерство. Октобра 1979. је изабран за асистента, а децембра 1989. године за доцента за предмет Политичка економија и друштвено-економски систем СФРЈ.  Децембра 1994. године изабран је у звање ванредни професор за предмете Економија и Индустријски менаџмент. Марта 2001. је изабран у звање редовног професора за предмете Економија и социологија и Индустријски менаџмент.

Члан је Научног друштва економиста Србије од 1995, а децембра 2005. године. изабран је за члана Научног друштва Србије.

Проф. Покрајац је био ментор једног докторанта на МФ, члан 12 комисија за одбрану докторских дисертација на разним факултетима у Србији, (5 на Економском факултету у Београду) као и ментор преко 70 дипломских (мастер) радова на Машинском факултету у Београду.

 

Године 1983. је провео два месеца на London School of Economics and Political Science, а 1987. год. боравио је 2 месеца у САД  (Florida University, Gainesville).

Посетио је и неколико земаља у развоју (Кина, Чиле, Бразил, Аргентина) где се и лично уверио у домете и чиниоце њихових развојних успеха. Проф. Покрајац је објавио преко 240 библиографских јединица. Аутор је седам самосталних  монографијa од националног значаја, четири самосталних и пет коауторских универзитетских уџбеника у више издања, два приручника за студенте, преко сто научних чланака у водећим економским и социолошким часописима бивше државе и Србије, преко четрдесет реферата и саопштења објављених у целини у зборницима са домаћих (југословенских и српских) научних скупова, око тридесет радова у зборницима са међународних научних скупова са рецензијом, пет радова у међународним часописима, већи број стручних анализа и експертиза за потребе разних предузећа, министарстава, комора итд. Области научног интересовања су друштвени и економски аспекти развоја иновација и високих технологија, предузетништво и иновациони менаџмент.

Донација

Уплате можете извршити на рачун удружења са сврхом уплате донација за пројекат.

Прималац: Центар за размену знања у земљи и иностранству, Димитрија Туцовића 54 Београд
Сврха уплате: Донација за пројекат…
Жиро рачун: 205-0070800049367-43